Föreningspolicy mot mobbning och droger för Equmenia Anderstorp

 

Equmenia Anderstorp definition av droger och mobbning:

Med drog menar vi en substans som är beroendeframkallande eller har en berusande verkan. Ex. på droger enligt vår definition är alkohol, narkotika och tobak!
Vi tillåter inte heller energidryck
Med mobbning menar vi när någon eller några blir utsatta för kränkande behandling genom fysiskt eller psykiskt våld.
Equmenia Anderstorp avser att:
Erbjuda barn och ungdomar möjlighet att delta i ett arbete som är helt drogfritt.
Informera om alkohol och drogers skadliga effekt.
Aktivt vara uppmärksamma på ev. mobbning som kan förekomma i de grupper som träffas i föreningens verksamhet!
Aktivt arbeta för att skjuta upp alkoholdebuten för dem som deltar i Equmenias arrangemang.
Aktualisera – informera om mobbning och dess inverkan på individens situation.
Se till att arrangemang där föreningen är ansvariga alltid erbjuder en drogfri miljö, såväl vid barn och ungdomssammankomster som vid ledarsamlingar.

Equmenia Anderstorp vill:

Vara en del av det samhälle vi lever i och aktivt söka att motverka alkohol och drogmissbruk bland barn och ungdomar
Utbilda sina ledare till att bättre kunna upptäcka tecken och symptom på när något inte står rätt till!
Vidta åtgärder vid uppkomna problem rörande droger och mobbning, via samtal med de berörda, föräldrakontakt samt om så finnes nödvändigt ta hjälp utifrån för hjälp och konsultation.
Vara ett föredöme som förening genom vårt sätt att vara mot varandra som ledare och gentemot de barn och ungdomar som kommer till oss. Ex. genom att få varje individ som deltar i föreningens verksamhet att känna att de har en plats i gemenskapen
Vi vill motverka favorisering genom att ge alla samma möjlighet att delta i våra aktiviteter.
Följa upp policyn genom att aktualisera frågorna återkommande på årsmöten samt på föreningsmöten där vi diskuterar och ökar våra kunskaper kring frågorna om droger och mobbning.
Sprida information om vår policy genom att dela ut den till alla ledare samt att skicka med den tillsammans med medlemsinbetalningstalongen som skickas hem till dem som deltar i våra aktiviteter.

Trafikpolicy för Equmenia Anderstorp, antagen vid årsmötet den 1/2- 2015

Equmenia Anderstorps utgångspunkt är nollvisionen (att ingen ska dö eller skadas svårt i trafiken)
Equmenia Anderstorp kräver att föraren är alkohol- och drogfri samt innehar körkort
Alla transporter i samband med föreningens verksamhet ska ske med trafiksäkra transportmedel samt följa gällande trafikbestämmelser
Vi utbildar ledare och aktiva i trafiksäkerhet
I de fall det är möjligt åker vi med allmänna kommunikationsmedel, anlitas bussföretag ska detta vara anslutet till Svenska bussbranchens riksförbund (BR) och uppfylla dess regler och policys
Equmenia Anderstorp upprättar en lista över ansvariga ledare med kontaktuppgifter. Listan lämnas till föräldrarna, för att de ska kunna komma i kontakt med ledarna vid en eventuell olycka.
Equmenia Anderstorp upprättar en lista över föräldrarna till de aktiva, för att lätt kunna komma i kontakt med föräldrarna vid en eventuell olycka.
Vi sprider information om trafikpolicyn på årsmöte, föreningsmöten och ledarsamlinga