Policy för equmenia Anderstorp

Trafikpolicy

 • equmenia Anderstorps utgångpunkt är nollvisionen (att ingen ska dö eller skadas svårt i trafiken).
 • equmenia Anderstorp kräver att föraren är alkohol- och drogfri samt innehar körkort.
 • Alla transporter i samband med föreningens verksamhet ska ske med trafiksäkra transportmedel samt följa gällande trafikbestämmelser.
 • I de fall det är möjligt åker vi med allmänna kommunikationsmedel. Anlitas bussföretag ska detta vara anslutet till Svenska bussbranschens riksförbund (BR) och uppfylla dess regler och policy.
 • Vi sprider information om trafikpolicy på årsmöte, föreningsmöten och ledarsamlingar.
 • equmenia Anderstorp ansvarar för att ha kontaktuppgifter till alla föräldrar. Samt till föräldrarna förmedla ansvarig ledares kontaktuppgifter vid olika transporter i verksamheten.

Policy för en trygg, mobbningsfri och drogfrimiljö

equmenia Anderstorps definition av trygghet, mobbning och droger:

 • Med trygg och mobbningsfri menar vi en miljö där man inte blir utsatt för övergrepp, mobbning eller för kränkande behandling genom fysiskt eller psykiskt våld, oavsett kön, religion, sexuell läggning, samhällsklass eller etnicitet.
 • Med droger menar vi substanser som är beroendeframkallande eller har en berusande verkan. Exempel på droger enligt vår definition är alkohol, narkotika och tobak.

 

equmenia Anderstorp vill:

 • Vara ett föredöme som förening genom vårt sätt att vara mot varandra som ledare och gentemot de barn och ungdomar som kommer till oss. Exempelvis genom att främja mångfalden och få varje individ som deltar i föreningens verksamhet att känna att de har en plats i gemenskapen.
 • Hjälpa sina ledare i att skapa en tryggmiljö i sina grupper samt i att upptäcka tecken på när någon är utsatt för övergrepp eller kränkningar.
 • Att alla ledare utför utbildningen ”Trygga möten” var tredje år.
 • Att alla ledare lämnar utdrag ur belastningsregistret var tredje år.
 • Vidta åtgärder vid uppkomna problem rörande övergrepp, mobbning, och droger, via samtal med de berörda, föräldrakontakt samt om så finnes nödvändigt att ta hjälp utifrån för hjälp och konsultation.
 • Vi vill motverka favorisering genom att ge alla möjlighet att delta i våra aktiviteter oavsett kön, religion, samhällsklass, sexuell läggning eller etnicitet.
 • Följa upp policyn genom att aktualisera frågorna återkommande på årsmöten samt på föreningsmöten där vi diskuterar och ökar våra kunskaper kring frågorna om övergrepp, mobbning och droger.
 • Sprida information om vår policy genom att dela ut den till alla ledare samt att bifoga den tillsammans med medlemsinbetalningstalongen som skickas hem till de som deltar i vår verksamhet.

 

equmenia Anderstorp avser att:

 • Aktualisera – informera om övergrepp och kränkningar och dess inverkan på individens situation.
 • Aktivt vara uppmärksamma på eventuella övergrepp och kränkningar som kan förekomma i de grupper som träffas i föreningens verksamhet.
 • Informera om alla människors lika värde
 • Erbjuda barn och ungdomar möjlighet att delta i ett arbete som är helt drogfritt.
 • Informera om alkohol och drogers skadliga effekt
 • Aktivt arbeta för att skjuta upp alkoholdebuten för de som deltar i equmenias arrangemang.
 • Se till att arrangemang där föreningen är ansvarig alltid erbjuder en drogfri miljö, såväl vid barn- och ungdomssammankomster som vid ledarsamlingar